דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

ספרית הר הצופים

:

השאלת מחשב נייד


טופס השאלת מחשב נייד

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
* חובה למלא את כל השדות בטופס.
שם פרטי:
שם משפחה:
מספר זהות:(9 ספרות)
מחשב נייד מס:
דוא"ל:

מאשר/ת כי קיבלתי מחשב נייד מהספרייה למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, תקין ופועל כראוי, הכולל תוכנות ואביזרים כדלקמן: מחשב, מטען, תיק.

הצהרה
1.אני מתחייב להשתמש במחשב רק בתחומי הקמפוס הר הצופים ולהחזירו למחלקת ההשאלה לא יאוחר משעה לפני סגירת הספרייה.

2.הובא לידיעתי כי אם לא אחזיר את המחשב במועד אחויב בקנס כספי של 5₪ לשעה או כל חלק ממנה, ובמקרה שהמחשב לא יוחזר כלל על ידי (לרבות אם אבד) או ייפגע על ידי אחויב בתשלום שווי המחשב בסך של 1000$ כערכם בשקלים חדשים לפי השער היציג.

3.אני מתחייב/ת להחזיר את המחשב לרבות אביזריו ותכונותיו במצב שלם תקין ופועל.

4.האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק, חוסר, אובדן או הפסד שיגרם לשואל עקב שימוש במחשב זה, לרבות בגין נזק לקבצים, וירוסים או בעיות קליטה.

5.אני מתחייב, שלא להוציא את המחשב מרשותי ולהשתמש במחשב בעצמי בלבד ולא לתת לאף אדם ו/או גוף אחר רשות להשתמש בו.

6.הובא לידיעתי כי קבצים ו/או תוכנות שהוכנסו ו/או הותקנו על ידי למחשב, יימחקו ברגע כיבוי המחשב.

7.ידוע לי כי האוניברסיטה אינה אחראית לשמירת המידע על המחשב וכי האחריות על שמירת המסמכים חלה עלי בלבד.

8.ידוע לי כי הפרת התחייבות זו הינה הפרת הוראות האוניברסיטה על כל המשתמע מכך.

קראתי את תנאי השימוש בדקתי את תקינות המחשב הנני מאשר/ת את ההצהרה.

הקלד קוד אבטחה