דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_MED37

 

מאגרים ביבליוגרפיים

שם פרטי:שם פרטי באנגלית:
שם משפחה:שם משפחה באנגלית:
מספר זהות בתשע ספרות: כתובת דוא"ל מוסדית:
טלפון סלולרי:

שם מוסד הרפואי:
מוסד רפואי אחר:
מחלקה:
תפקיד:


מלמד בפקולטה לרפואה?

תחום הוראה:

נושא ההוראה:

שם אחראי הוראה במחלקתך:

הערות:אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים אשר נמסרו על ידי בטופס זה הינם נכונים, ומתחייב/ת להודיע לאוניברסיטה העברית בירושלים על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים הללו באופן מידי. ידוע לי כי הרשאת הגישה למאגרי מידע ניתנת לי בהסתמך על השתתפותי בהוראת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הרשאה זו הינה אישית ואין להעבירה לכל גורם אחר. אני מתחייב/ת למלא אחר כל כללי השימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה העברית בירושלים כפי שמפורטים בקישור. למען הסר ספק, השלמת המידע המבוקש כאן אינו מהווה אישור ו/או הבטחה ו/או התחייבות מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים להקנות גישה למאגרי המידע אשר היא מנויה עליהם.

מאשר/ת​​