דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_MED37_ReNew

logo_researchers.png

חידוש זכאות גישה למאגרי מידע ביבליוגרפים

על מנת לחדש את זכאותך לגשת למאגרי מידע לשנה נוספת נבקשך למלא את הטופס בהמשך.
הקוד שיונפק לך מבוסס על השתתפותך הפעילה בהוראת סטודנטים בפקולטה לרפואה.
הרשאה זו הינה אישית ולא ניתנת להעברה.


שם פרטי באנגלית:
שם משפחה באנגלית:
מספר זהות בתשע ספרות:
כתובת דוא"ל מוסדית:

שם מוסד הרפואי:
מוסד רפואי אחר:


משתתף/ת בהוראת סטודנטים בפקולטה לרפואה?


הערות:


אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים אשר נמסרו על ידי בטופס זה הינם נכונים, ומתחייב/ת להודיע לאוניברסיטה העברית בירושלים על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים הללו באופן מידי. ידוע לי כי הרשאת הגישה למאגרי מידע ניתנת לי בהסתמך על השתתפותי בהוראת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הרשאה זו הינה אישית ואין להעבירה לכל גורם אחר. אני מתחייב/ת למלא אחר כל כללי השימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה העברית בירושלים כפי שמפורטים בקישור. למען הסר ספק, השלמת המידע המבוקש כאן אינו מהווה אישור ו/או הבטחה ו/או התחייבות מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים להקנות גישה למאגרי המידע אשר היא מנויה עליהם.

מאשר/ת