דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לסגירת תואר בוגר


בקשה לסגירת תואר בוגר
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

שם פרטי*:
שם משפחה:
עברית:עבריתעברית:עברית
לועזית:לועזיתלועזית:לועזית
מספר זהות:מין:
כתובת**:עיר:
מיקוד:טלפון:
דוא"ל:
*השם בעברית ובלועזית יופיע באישורים רשמיים כמצוין כאן (במקרה של שינוי שם, נא לצרף צילום ת.ז. מעודכן).
**לכתובת זו תשלחנה כל ההודעות ממזכירות לענייני תלמידי בוגר וכן הזמנה לטקס חלוקת התעודות.
סיימתי את כל חובותיי לתואר בוגר:
מסלול:
אחר:
חוג לימודים:
חוג לימודים נוסף:
חוג לימודים נוסף:

תכנית אתגר
חטיבה:
חוג קבלת תעודה בטקס:

לתלמידים הלומדים במסלול דו חוגי טבע-טבע
קורסי אבני פינה
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז
קורס שנלמד בשפה האנגלית
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז
קורסים עודפים
קורסים עודפים הם קורסים שנלמדו מעבר למכסת הנקודות לתואר, ולא ייכללו בממוצע לתואר
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
ידוע לי כי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לי אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/ או לשנות את הממוצע הסופי לתואר ו/או לשנות את אישור הזכאות לתואר או את תעודת התואר.
בדקתי שאין לי חוב שכ"ל או חוב לספרייה (המצאות חוב מסוג זה לא תאפשר הנפקת אישור זכאות לתואר)