דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לסגירת תואר מוסמך


בקשה לסגירת תואר מוסמך
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

שם פרטי*:
שם משפחה:
עברית:עבריתעברית:עברית
לועזית:לועזיתלועזית:לועזית
מספר זהות:מין:
כתובת**:עיר:
מיקוד:טלפון:
דוא"ל:
*השם בעברית ובלועזית יופיע באישורים רשמיים כמצוין כאן (במקרה של שינוי שם, נא לצרף צילום ת.ז. מעודכן).
**לכתובת זו תשלחנה כל ההודעות ממזכירות לענייני תלמידי בוגר וכן הזמנה לטקס חלוקת התעודות.

מסלול:
***יש לצרף המלצת יו"ר החוג והמדריך לבחינת סינון לקראת מעבר למסלול ישיר לד"ר
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
חוג לימודים:
התמחות / מגמה:
שם המדריך:

קורסים עודפים
קורסים עודפים הם קורסים שנלמדו מעבר למכסת הנקודות לתואר, ולא ייכללו בממוצע לתואר
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז
יש לצרף אישור יועץ
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
ידוע לי כי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לי אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/ או לשנות את הממוצע הסופי לתואר ו/או לשנות את אישור הזכאות לתואר או את תעודת התואר.
בדקתי שאין לי חוב שכ"ל או חוב לספרייה (המצאות חוב מסוג זה לא תאפשר הנפקת אישור זכאות לתואר)