דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

הפקולטה למדעי הטבע

:

בקשת פטור/ זיכוי מקורס


בקשת פטור / זיכוי מקורס
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:חוג לימוד:
שנת לימודים:מספר טלפון:
דוא"ל אוניברסיטאי:

אני מבקש פטור מהקורס:
שם הקורס:
מספרו:היקף הנ"ז:

על סמך לימודים אקדמיים קודמים בקורס:
שם הקורס:
מספרו:היקף הנ"ז:
ציון:מוסד הלימודים:

לידיעתכם:
ניתן להגיש בקשה לפטור מקורס, על סמך קורס שנלמד במוסד אחר להשכלה גבוהה, ובתנאי שהציון הינו 65 ומעלה
יש לצרף סילבוס הקורס שנלמד, וגיליון ציונים רשמי וחתום ממוסד הלימודים
תלמיד אשר דווח לו פטור/ זיכוי אינו רשאי להיבחן בקורס
לא ניתן לבקש פטור/ זיכוי על קורס שנלמד במוסד אחר, אם הקורס כבר נלמד באוניברסיטה העברית ויש בו ציון
קורס שהוכר מאוניברסיטה אחרת ידווח ללא ציון
זיכוי/פטור יעודכן במערכת הממוחשבת רק עם הגשת גליון ציונים רשמי למזכירות החוג
סילבוס הקורס שנלמד
לא נבחר קובץ
גיליון ציונים רשמי
לא נבחר קובץ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
אישור מרצה הקורס:
__אני מאשר כי ניתן לפטור את התלמיד/ה מחובת לימוד הקורס
__אינני מאשר לפטור את התלמיד/ה מחובת לימוד הקורס
אישור מזכירות החוג:
__מאושר פטור*
__מאושר זיכוי**בסך ______ נ"ז

תאריך:___________________חתימה:___________________

*פטור משמעותו לפטור מלימוד הקורס אך לא מחובת הנ"ז. פטור יינתן במקרה שהתלמיד למד את הקורס והקורס הוכר לו לצורך לימודים קודמים לדוגמא: לתואר נוסף, למכינה קדם אקדמית, למכינת חו"ל וכו'
**זיכוי משמעותו לפטור מלימוד הקורס וגם מחובת הנ"ז. זיכוי יינתן במקרה שהתלמיד למד את הקורס ולא קיבל הכרה בעבורו לצורך לימודים קודמים