בקשה להארכת לימודי המוסמך
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל:

חוג לימודים:
שנת התחלת לימודי המוסמך:
שם המנחה:

אני מבקש להאריך את לימודי המוסמך בסמסטר אחד
ועד סוף סמסטרתשפ

לתשומת לב: שנות התקן לתואר מוסמך הן שנתיים. כל חריגה מתקופה זו מצריכה הגשת בקשה להארכת התואר. בקשה זו תאושר עקב נסיבות אקדמיות או אישיות מיוחדות. בכל מקרה, ההארכה היא למשך סמסטר אחד בלבד. בכדי לבקש הארכה נוספת יש למלא בקשה נוספת. הארכה מעבר לסמסטר חמישי תאושר באופן חריג ביותר. בכל מקרה, אישור הבקשה אינו מהווה אישור לקבלת מלגה וכרוך בבקשה נפרדת אל דיקן הפקולטה. הארכת הלימודים כרוכה בתשלום שכר לימוד נוסף. לפרטים נוספים יש לקרוא את תקנון שכר לימוד.
תקנון שכר לימוד.
פירוט השלבים והחובות הנחוצים להשלמת התואר:
יש לצרף לבקשה מכתב הסבר מנומק של התלמיד המסביר את הנסיבות שדורשות את הארכת משך תואר המוסמך מעבר לשנתיים.
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
נימוקי הבקשה:
יש לצרף לבקשה מכתב הסבר מנומק מטעם המנחה וראש החוג.
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
אישור יו"ר החוג:
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
החלטת ועדת הוראה:


את הטופס יש לשלוח לא יאוחר משבוע לפני תחילת שנת הלימודים