דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_STUDEAN13


טופס בקשה למגורים במעונות הסטודנטים עבור סגל האוניברסיטה (מינהלי ואקדמי)
דיקנט הסטודנטים - הנהלת המעונות
פרטי חבר/ת הסגל:
שם העובד:מספר זהות:
יחידה:קמפוס:
תפקיד:
טלפון:דוא"ל:

פירוט הבקשה:
כתובת המגורים הנוכחית:
פרטי בן/בת הזוג:
שם:טלפון:
דוא"ל:

פרטי הילדים (שם וגיל הילדים הכלולים בבקשה להתגורר במעון):


תאריך כניסה מבוקש*:DD/MM/YYYYתאריך עזיבה מבוקש:DD/MM/YYYY
* אישור המגורים יינתן בהתאם לצרכי המעונות המשתנים ותקף לשנה אחת.

המעון המבוקש:
סיבת הבקשה:


מצב משפחתי:תאריך נישואין:מספר ילדים:
DD/MM/YYYY
נא לצרף צלום תעודות זהות:
לא נבחר קובץ
הצהרה והתחייבות
1.ידוע לי ואני מאשר/ת כי לא אוכל לחלוק דירה במעונות עם סטודנט/ים
2.אם לא אשלם את החיובים כאמור גם לאחר שנמסרה לי התראה בכתב עם דרישת תשלום, אני מאשר/ת להנהלת המעונות לקזז את החיובים משכרי כעובד/ת האוניברסיטה.
אני מאשר/ת

אישור המגורים כפוף לחתימתך על הסכם המעון הרלוונטי תוך 7 ימים ותשלום שוטף של כל החיובים הנובעים ממגורים במעון במלואם ובמועדם.
אישור המגורים מותנה בהיותך עובד/ת אוניברסיטה במשך תקופת המגורים. אם עובדתך באוניברסיטה תופסק מכל סיבה שהיא תידרש/י לפנות את המעון בהודעה מראש של 30 יום.