דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 


בקשה למועד מיוחד
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
תנאים לזכאות במועד מיוחד מפורטים בסעיף 7.4 נוהלי הוראה ולימודים, נא עיין בהם לפני הגשת הבקשה. (לחץ כאן לקריאה) טופס בקשה שחסרים בו פרטים לא יזכה לטיפול

שם פרטי:(עברית)
שם משפחה:(עברית)
מספר זהות:
מין:
טלפון:
דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
סמסטר:
שנת לימוד:

מספר הקורס:
שם הקורס:
שם המורה:

מועד א':DD/MM/YYYYציון מועד א':(במידה וניגשתי)
מועד ב':DD/MM/YYYY ציון מועד ב':(במידה וניגשתי)

בקשתי מסתמכת על הסעיף:
שירות מילואים פעיל -
ביום הבחינה; שירות מילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות;או שירות מילואים במשך יותר מ-9 ימים רצופים או יותר מ-20 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה התלמיד רשום לקורס,ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

הורות חדשה -
אירוע מזכה (כמפורט בסעיף 1.12.3) בסמוך ליום הבחינה; כשהבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה לתלמיד/ה על פי אותו סעיף; או כשבחינה של בן זוג של יולדת נערכה שלושה שבועות מיום האירוע המזכה, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

צום -
בחינה שהחלה מהשעה 12:00 ואילך ביום צום מוכר (כפי שמצוין בלוח האקדמי) ובתנאי שהתלמיד ניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.

אבל -
בחינה שהתקיימה עד 9 ימים לאחר פטירתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה,אח/אחות ,בן/בת זוג, בן/בת) או עד 3 ימים לאחר פטירת סב/סבתא, ובתנאי שהמציא על כך אישורים מתאימים.

אשפוז -
בחינה שהתקיימה בתקופת האשפוז של התלמיד בבית-חולים או ביומיים שלאחר שחרורו, ובתנאי שהמציא על כך אישורים רפואיים.

חפיפת בחינות -
כאשר הן במועד הרגיל והן במועד הנוסף, הבחינות המסכמות בשני קורסי חובה נקבעו כך שהאחת התחילה פחות מ-20 שעות אחרי תחילתה של האחרת,ובתנאי שהתלמיד ניגש לאחת הבחינות בכל אחד מהמועדים כך שניגש לאחד המועדים (הרגיל או הנוסף) של כל בחינה, ושלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו.

התנהלות שלא על פי התקנון -
תלמיד שנפגע מכך שמורה (או מי מטעמו) לא היה זמין בזמן הבחינה (כשהדבר נדרש על פי התקנון; ראה סעיף 7.5.14) או מכך שציון הבחינה שלו התפרסם פחות מ-48 שעות לפני המועד הנוסף.

אישור מועדת ההוראה -
בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה (יש להוסיף מסמך מפרט או אסמכתא).


הן במועד א' והן במועד ב' נבחנתי בבחינות חובה חופפות לבחינה בקורס הנ"ל :
מועד א' נבחנתי בקורס מס':
מועד ב' נבחנתי בקורס מס':

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

לתשומת ליבך,
* בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים , לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד ב' של אותו הקורס.
* בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת (אבני פינה ) רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת להסמיך את הפקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.
* תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יקבל ציון 0 בבחינה.
* ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.
* תשובות ישלחו למייל האוניברסיטאי ויפורסמו בלוח המודעות שבאתר הפקולטה .
במידה ואף אחד מהקריטריונים אינם עולים בקנה אחד עם הסיבה שבשמה נמנע התלמיד מלגשת לבחינה יוכל לפנות לוועדת הוראה:
אישור מועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס- בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.
בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת להסמיך את הפקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.
בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לוועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת את הקורס וזאת לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס. החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה

סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה