דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_AGR01
בקשה למועד מיוחד
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
תנאים לזכאות במועד מיוחד מפורטים מטה סעיף 7.4 (לקשר את זה לגליון למטה) נוהלי הוראה ולימודים. נא עיין בהם לפני הגשת הבקשה. (לחץ כאן לקריאה)

מספר זהות:שם פרטי:שם משפחה:
מין:חוג ראשי:לימודים לתואר:
שנה בתואר:סמסטר:טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:


אבקש מועד מיוחד עבור:
מספר הקורס:
שם המורה:

מועד א':ניגשתי:ציון סופי:
מועד ב':ניגשתי:ציון סופי:

בקשתי מסתמכת על הסעיף:
יש לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות: שירות מילואים פעיל, הורות חדשה, צום וחגים, אבל, אשפוז, חפיפת בחינות, התנהלות שלא על פי התקנון, בקשת אישור מועדת הוראה

1. בקשת אישור מועדת ההוראה
אנא פרט/י:


2. שירות מילואים פעיל
יש לצרף אישור ביצוע מילואים
לא נבחר קובץ

3. הורות חדשה
יש לצרף תעודת לידה ותעודת זהות
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

4. צום וחגים
יש לצרף תעודת זהות
לא נבחר קובץ

5. אבל
יש לצרף אישור פטירה
לא נבחר קובץ

6. אשפוז
יש לצרף מכתב שחרור
לא נבחר קובץ

7. חפיפת בחינות
כאשר אחד המועדים של קורס חובה חופף (פחות מ- 24 שעות מסיום הבחינה) עם מועד הבחינה בקורס חובה אחר ונבחן באותו מועד רק בקורס האחר ובתנאי שלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו.
מועד א' נבחנתי בקורס מס':
מועד ב' נבחנתי בקורס מס':

8. התנהלות שלא על פי התקנון
אנא פרט/י:


לתשומת ליבך, טופס בקשה שחסרים בו פרטים לא יזכה לטיפול.
* בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים , לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד ב' של אותו הקורס.
* בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת (אבני פינה ) רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת להסמיך את הפקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.
* תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יקבל ציון 0 בבחינה.
* ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.
* תשובות ישלחו למייל האוניברסיטאי ויפורסמו בלוח המודעות שבאתר הפקולטה.
במידה ואף אחד מהקריטריונים אינם עולים בקנה אחד עם הסיבה שבשמה נמנע התלמיד מלגשת לבחינה, יוכל לפנות לוועדת הוראה:
אישור מועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס - בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.
החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה

סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה