דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 


פטור מדרישה מקדימה/צמודה
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
שם המורה:
נייד:דוא"ל:

התלמיד:ת"ז:
נרשם לקורס מס'שבאחריותי.

הריני פוטר את הנ"ל מהדרישה המקדימה/צמודה הבאה (מספר הקורס/ים):


לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.