דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לקביעת זכאות לתואר מוסמך
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
הריני מבקש לסכם את מעמדי האקדמי לקראת קביעת זכאותי לתואר זאת, לאחר שנקלט אחרון ציוני ולאחר שהסדרתי כל חובותי לאוניברסיטה (מצורף צילום תעודת זהות ואישור סיפריה).
ידוע לי, כי לאחר סגירת התואר לא ניתן להשתתף בבחינות נוספות, להשמיט קורסים מרשימת הקורסים לתואר או לשנות את הממוצע הסופי לתואר.
א) מומלץ להתקשר עם הפקידה האחראית, כדי למנוע עיכובים, העלולים להיגרם כתוצאה מהצורך בהבהרות המתייחסות למהלך לימודי.
ב) הטיפול בבקשות הוא רק לפי סדר מסירתן.
ג) אם האישור לא יגיע אלי תוך 3 שבועות (מיום מסירת הבקשה, או מיום הפגישה עם הפקידה האחראית), עלי להתקשר עם המזכירות לטל' 08-9489189 (מוסמך), או לכתובת דוא"ל, mazis@savion.cc.huji.ac.il (מוסמך).
ד) אישור לימודים וציונים אקבל עם קבלת אישור הזכאות וגם עם קבלת התעודה בטקס. אם ארצה אותו במועד אחר, יהיה עלי להזמינו בנפרד ולשלם עבורו כנדרש.


עבריתאנגלית
שם פרטי:עבריתאנגלית
שם משפחה:עבריתאנגלית
מספר זהות:שם משפחה קודם:
מין:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

התחלתי לימודי בשנה"ל (תש..)
סיימתי בחוג מספר
סיימתי חטיבת לימודים מספר(אם למדת בחטיבה)

נא להעביר ל"עודף" קורס/ים מספר:

לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

אני מאשר/ת קבלת חומרים במייל/SMS מהפקולטה לחקלאות

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.