דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

טופס זיכויים אקדמיים
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:חוג:
טלפון:דוא"ל:

לימודים במוסד אקדמי קודם:

א. אני מבקש זיכוי בעבור הקורסים המקבילים לקורסים בתכנית הלימודים שלי:
הקורס מס'שםמקביל
לקורס מס'שםשל הפקולטה לחקלאות__________________

הקורס מס'שםמקביל
לקורס מס'שםשל הפקולטה לחקלאות__________________

הקורס מס'שםמקביל
לקורס מס'שםשל הפקולטה לחקלאות__________________

הקורס מס'שםמקביל
לקורס מס'שםשל הפקולטה לחקלאות__________________

הקורס מס'שםמקביל
לקורס מס'שםשל הפקולטה לחקלאות__________________

ב. הקורסים שלהלן אינם מקבילים לקורסים של הפקולטה לחקלאות. אבקש להכיר בהם כקורס בחירה*
הקורס מס'שםנ"ז
__________________
הקורס מס'שםנ"ז
__________________

*בקשה להכרה בקורס בקטגוריה של "אבני פינה" יש להעביר באמצעות הטופס המיועד לכך, שנמצא בשנתון תחת כותרת "טפסים".

לא נבחר קובץ
הצהרה:
עיינתי בכללים לקבלת זיכויים אקדמיים
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.