דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

נוער שוחר מדע - טופס הרשמה למחנות מדע
פרטי התלמיד:
שם פרטי:שם משפחה:
מס ת.ז:תאריך לידה:
מין:
שם בית הספר:לומד/ת בכיתה:

במידה וזהו רישום למחנה קיץ נא לבחור לאיזה כיתה עולה הילד/ה
טלפון בבית:רחוב:
מיקוד:עיר:

פרטי ההורים:
שם האם:שם האב:
עובדת באוניברסיטה העברית?
עובד באוניברסיטה העברית?
טלפון בעבודה:טלפון בעבודה:
טלפון נייד:טלפון נייד:
דוא"ל האם:דוא"ל האב:

במידה ושני ההורים עובדי האוניברסיטה וזכאים להנחה, אנו משאירים בידכם את הבחירה מי יקבל את ההנחה בפועל.

זכויות ההנחה יקבעו לפי:
בעל ת.ז. מספר:


מחזור א

מחזור ב

הנני מצהיר/ה בזאת כי מצב הבריאות של בני/בתי תקין.
אם יש מגבלות כלשהן, נא לציין:

הנני מצהיר/ה בזאת כי אין לבני/בתי צרכים מיוחדים.
אם יש, למשל: ADD, ADHD, PDD , לקויות למידה או תקשורת אחרות וכדומה. נא לציין:

אנא סמנ/י כיצד הגעת אלינו:

קראתי את תקנון המרכז ואני מאשר את תוכנו

ילדי עובדים קבועים/ ארעיים המועסקים מעל 5 שנים באוניברסיטה, פטורים משכר לימוד בהתאם לחלקיות המשרה. ידוע לי כי בגין קבלת הפטור משכר הלימוד ייזקף מלוא הסכום להכנסתי לצורך חישוב ניכויי המס. כמו כן, במקרים של פחות ממשרה מלאה, החלק היחסי ישלום על-ידי.

תקנון מרכז נוער שוחר מדע

א. פעילות בנוער שוחר מדע:
• הפעילויות מתקיימות במתקני האוניברסיטה העברית בירושלים / ברחובות, במסגרת ובשעות כפי שייקבע ע"י המרכז לנוער שוחר מדע.
• כל תלמיד אחראי לברר עם המדריך המקצועי או במשרדי המרכז באיזו כיתה/מעבדה מתקיימת הפעילות בה הוא משתתף. תלמידים אינם רשאים להיכנס לכיתות של פעילויות שאינם רשומים אליהם.
 
ב. כללי:
• על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים באוניברסיטה.
• התלמיד והוריו מצהירים כי התלמיד משתייך למערכת החינוך הרגילה וכי הוא במצב בריאותי תקין ואינו סובל מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו עיסוק בחומרי מעבדה. על  ההורים להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של התלמיד כאמור בצירוף חוות דעת רפואית. המשך השתתפותו בפעילויות ייקבע ע"י המרכז לנוער שוחר מדע.
• התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד לאוניברסיטה לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק. למעט נזק הנובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.
• אם חל שינוי לרעה בהתנהגותו של  התלמיד, יקוים שימוע עם הורי התלמיד.  על פי שימוע זה ייקבע האם התלמיד ימשיך להשתתף בפעילות או שהשתתפותו תופסק זמנית, או לצמיתות.
• חלק מפעילויות המרכז מצולמות לצרכי תיעוד ופרסום (אתר הבית ודף הפייסבוק של נוער שוחר מדע, סרטוני תדמית וכד'). במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר עם המשרד ( 02-6585346) להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.
• בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות למשרד נוער שוחר מדע. צוות נוער שוחר מדע מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

ג. ביטולים:
מחנות מדע:
  דמי רישום בסך 100 ₪ לא יוחזרו בכל מקרה.
 ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד שבעת ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
 ביטולים שיתקבלו בין שבעת ימי העבודה לשלושת ימי העבודה לפני מועד תחילת הפעילות יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 50 ₪ למחנות חגים ו- 100₪ למחנות קיץ.
 ביטולים שיתקבלו החל משני ימי העבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום השני של הפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 100 ₪ למחנות חגים ו- 300 ₪ למחנות קיץ.
 כל ביטול שיתקבל החל מיום הפעילות השלישי  ואילך יחוייב במלוא סכום הפעילות.
 ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il . חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.
 
חוגים:
 דמי רישום בסך 100 ₪ לא יוחזרו בכל מקרה.
 ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד שבעת ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות .
 כל ביטול השתתפות אחרי המפגש הראשון של החוג יחויב בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) של 100 ש"ח ויזוכה ביתרת התשלום עבור החוג.
 כל ביטול השתתפות במהלך מפגשים שני עד רביעי של החוג יחויב בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) של 300 ש"ח ויזוכה ביתרת התשלום עבור החוג.
 כל ביטול אחרי המפגש החמישי ואילך יחוייב במלוא סכום הפעילות.
 ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il . חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.
 
ללא אישור התלמיד וההורים את התקנון לא יוכל התלמיד להשתתף בתכניות נוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית בירושלים/רחובות במשך שנת הלימודים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​