דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בית הספר לחינוך

:

בקשה לשקלול וסגירת תואר שני


אישור התלמיד לשקלול ציונים בתואר שני עם סיום חובות התואר
בית הספר לחינוך

שם פרטי:שם משפחה:
עברית:
אנגלית:
ת.ז.
* השמות בטופס זה יופיעו בתעודה, באם יש שינוי בשם המשפחה או בשם הפרטי, יש לצרף צילום תעודת זהות, עם הפרטים החדשים.
צילום תעודת זהות:
לא נבחר קובץ
סיימתי את לימודי התואר השני במגמה:

*המגמה למדיניות ומנהל:
________________________________________________________________________
במסלול:
**שם המנחה:
**נושא התזה:

________________________________________________________________________
הריני מאשר בזאת כי לאחר שיסתיים תהליך שקלול הקורסים וסגירת התואר ע"י מזכירות הפקולטה
לא אוכל להוסיף או לגרוע אף קורס מבקשה זו ולא אוכל לערער על הציונים ולבקש שינוי בשקלול.

אם יש קורסים עודפים, אנא פרט/י:

כמו כן, ידוע לי שמכתב זה אינו מהווה אישור "זכאות לתואר".
ידוע לי שאוכל לקבל אישור רק לאחר שהסרתי את חובותיי (ספריה-ספרים, שכ"ל,מעונות) לאוניברסיטה.
טלפון נייד:טלפון בית:
דוא"ל:
דוא"ל אוניברסיטאי:
עיר:כתובת:מיקוד:

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים