דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לסגירת לימודי תעודת הוראה

 

טופס בקשה לקבלת אישור זכאות לתעודת הוראה בבתי הספר העל-יסודיים
בית הספר לחינוך
יש לצרף לבקשה צילום תעודת גמר של התואר האקדמי.
סטודנטים שטרם הוענקה להם תעודת הגמר, יצרפו אישור זכאות על סיום התואר.
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
כתובת*:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:
*כתובת קבועה למשלוח אישור זכאות והזמנה לטקס
פרטי לימודים
מקצוע/ות הוראה:

שם הקורס שבו התקבל הציון האחרוןתאריך קבלת הציון האחרון

על הקבצים להיות בפורמט PDF
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.

תאריך:
______________________________________________________________________
לשימוש משרדי

____________________________________________________________
זכאי/ת לתעודת הוראה במקצוע/ותתאריך זכאות

_______________________________________________________________
תאריך ציון אחרון בת.ה.טקס הענקת תעודותמחזור

____________________________________________________________
תאריך דיווח זכאותשם מדווח