דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_EDU18

 

בקשה לשינוי מסלול לימודים - בית הספר לחינוך
פרטי הסטודנט
שם פרטי:שם משפחה:
תעודת זהות:

פקולטת אם:שנה לתואר בוגר:

מספר מסלול קיים:היקף לימודים:
חוג 1:חוג 2:

מספר מסלול רצוי:היקף לימודים:
חוג 1:חוג 2:


הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.


החלק הבא ימולא ע"י המזכירות:
חתימת מזכירת החוג:__________________________________________________
חוג משני:__________________________________________________________
קורסי בית הספר:_____________________________________________________
קורסי שער:_________________________________________________________
קורס מיומנות קריאה וכתיבה מדעית:________________________________________
אבני פינה:__________________________________________________________
הערות:____________________________________________________________