דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_EDU21

 

טופס ערעור על ציון בחינה
בית הספר לחינוך
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:תואר:

טלפון:נייד:
דוא"ל:

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
מספר מחברת:שנת לימודים:סמסטר:
תאריך הבחינה:מועד:ציון הבחינה:

נימוקים להגשת הערעור (פרט/י לאלו שאלות מתייחס הערעור):


העלאת מחברת הבחינה:
לא נבחר קובץ

להזכירכם! בעקבות הערעור, ציון הבחינה יכול לרדת, להישאר בעינו או לעלות.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.

______________________________________________________________________
לשימוש משרדי - החלטת המרצה

ציון הבחינה לאחר הערעור:______תאריך:________