דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM16בקשה להגשת עבודה באיחור
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.יש להגיש את הבקשה עד חודש אחרי ה- 31.12
ב.יש לצרף לבקשה את אישור המרצה.
ג.יש לצרף צילום של בקשת ההארכה הקודמת מטעם החוג (הבקשה לא תידון ללא אישור זה).
ד.אישור הוועדה הינו אישור אקדמי בלבד וחל על עבודות בקורסים מהשנתיים האחרונות בלבד.
ה.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji)
ו.בהתאם לנהלים, הגשת עבודה באיחור מחייבת תשלום שכ"ל. ערעורים בנושא שכ"ל ניתן להפנות לוועדת חריגים. לענייני שכ"ל – דיקנט הסטודנטים, טל': 02-5882389
פרטי המבקש
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג/י הלימודים:לתואר:בפקולטה:

פירוט הבקשה
אבקש להגיש עבודת:במסגרת קורס מס':
שם קורס:
שם המרצה:
השנה בה נלמד הקורס:
השנה האחרונה בה למדת באוניברסיטה:

נימוקים:


אני החתום/ה מצהיר/ה כי ידוע לי שהגשה אחרי ה-31 לדצמבר גוררת הרשמה מחודשת לקורס ותשלום בהתאם.
יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים הנדרשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו המסמכים הרלוונטיים, לא יטופל.
•העלאת קבצים
אישור המרצה:
לא נבחר קובץ


==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת הוראה
הבקשה להגשת עבודה באיחור לקורס מס': ________________
שניתן בשנה"ל: ___________
שם הקורס: __________________________________________________ בהיקף: _____ נ"ז
אושרה / נדחתה
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

תאריך:________________
חתימה:________________