דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM17

​​

תקופת הבקשות למועדים מיוחדים לסמסטר ב' תש"ף הסתיימה 

.
 

בקשה להבחן במועד מיוחד
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה - Mail Huji
ב.במקרה של קורס הנלמד במסגרת היחידה ללימודי שפות הבקשות נבדקות במרוכז מול היחידה.
ג.יש לצרף אישורים רלוונטיים. בקשה ללא אישורים מתאימים לא תטופל.
ד.תנאים לזכאות במועד מיוחד מפורטים בסעיף 7.4 נוהלי הוראה ולימודים, נא עיין/י בהם לפני הגשת הבקשה. (לחץ/י כאן לקריאה)
פרטי המבקש
שם פרטי:עברית
שם משפחה:עברית
מספר זהות:
מין:
טלפון:
דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
סמסטר:

מספר הקורס:
שם הקורס:
שם המורה:

מועד א':DD/MM/YYYYציון מועד א':(במידה וניגשתי)

DD/MM/YYYY

מועד ב':DD/MM/YYYY ציון מועד ב':(במידה וניגשתי)

DD/MM/YYYY

בקשתי מסתמכת על הסעיף:


הן במועד א' והן במועד ב' נבחנתי בבחינות חובה חופפות לבחינה בקורס הנ"ל :
מועד א' נבחנתי בקורס מס':
מועד ב' נבחנתי בקורס מס':

נימוקים:


אני מאשר/ת שקראתי והבנתי את התקנון להגשת בקשות למועדים מיוחדים.
לחץ/י כאן למעבר לתקנון
יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים הנדרשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו המסמכים הרלוונטיים, לא יטופל.

•העלאת קבצים
קובץ להעלאה:
לא נבחר קובץ
קובץ נוסף 1:
לא נבחר קובץ
קובץ נוסף 2:
לא נבחר קובץ


==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת הוראה
ועדת הוראה מאשרת / דוחה את בקשתך.
לאחר קבלת אישור הוועדה עליך לפנות למזכירות החוג לקבלת מועד בחינה.
על פי נוהלי האוניברסיטה, תלמידים שאושרה להם בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה) יקבלו ציון 0 בבחינה.

תאריך:________________
חתימה:________________

 

​​​​​​​​​​​​​