דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM19

 
ruh3.jpg

בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לאחר חזרה מחו"ל
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי, גיליון ציונים, יתרת חובות ממזכירות החוג וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים.
ב.קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור ללא ציון.
ג.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
ד.חובה למלא טופס זה לאחר קבלת גיליון ציונים רשמי.
ה.ההכרה בקורסים תיעשה רק למי שנרשם לקורס 'חילופי סטודנטים' (74101 לסמסטר א' / ב', 74100 – קורס שנתי) בזמן שהייתו בחו"ל.
פרטי המבקש
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג לימודים:לתואר:בפקולטה:

פרטי הקורסים
מצ"ב גיליון ציונים מאוניברסיטת:
אבקש להכיר לי בקורסים הבאים במסגרת החוג ל:

מס' קורסשם קורסנ"ז

•העלאת קבצים
חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי:
לא נבחר קובץ
גיליון ציונים:
לא נבחר קובץ
סילבוס:
לא נבחר קובץ
יתרת חובות:
לא נבחר קובץ
טפסים נוספים:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ


==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת ההוראה
קורס/ים מס':________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הוכרו/לא הוכרו כזיכוי/כפטור

תאריך:________________
חתימה:________________