דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לסגירת תואר בודר


בקשה לסגירת תואר בוגר
הפקולטה למשפטים
תאריך:
שם פרטי (עברית)*:שם משפחה (עברית):
שם פרטי (לועזית)*:שם משפחה (לועזית):
מספר זהות:מין:
כתובת**:עיר:
מיקוד:טלפון:
דוא"ל:
*השם בעברית ובלועזית יופיע באישורים רשמיים כמצוין כאן (במקרה של שינוי שם, נא לצרף צילום ת.ז. מעודכן).
**לכתובת זו תשלחנה כל ההודעות ממזכירות לענייני תלמידי בוגר וכן הזמנה לטקס חלוקת התעודות.

סיימתי את כל חובותיי לתואר בוגר:
מסלול:
חוג לימודים:
חוג לימודים נוסף:
חטיבה:

קורסי אנגלית במשפטים
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז

קורסים עודפים
קורסים עודפים הם קורסים שנלמדו מעבר למכסת הנקודות לתואר, ולא ייכללו בממוצע לתואר
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז

*במקרה וישנם יותר מחמישה קורסים עודפים, ניתן לצרף רשימת הקורסים עם מספריהם כקובץ PDF לבקשה

רשימת הקורסים ממנהל לתלמידים בתכנית הכנה למוסמך במנהל עסקים – על הקובץ להיות בפורמט PDF בלבד:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
ידוע לי כי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לי אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/ או לשנות את הממוצע הסופי לתואר ו/או לשנות את אישור הזכאות לתואר או את תעודת התואר.​​​​