דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

הפקולטה למשפטים

:

בקשה לסגירת תואר מוסמך


בקשה לסגירת תואר מוסמך
הפקולטה למשפטים
תאריך:
שם פרטי (עברית)*:שם משפחה (עברית):
שם פרטי (לועזית)*:שם משפחה (לועזית):
מספר זהות:מין:
כתובת**:עיר:
מיקוד:טלפון:
דוא"ל:
*השם בעברית ובלועזית יופיע באישורים רשמיים כמצוין כאן (במקרה של שינוי שם, נא לצרף צילום ת.ז. מעודכן).
**לכתובת זו תשלחנה כל ההודעות ממזכירות לענייני תלמידי בוגר וכן הזמנה לטקס חלוקת התעודות.

מסלול:
***יש לצרף המלצת יו"ר החוג והמדריך לבחינת סינון לקראת מעבר למסלול ישיר לד"ר
חוג לימודים:
התמחות:
שם המדריך:

קורסים עודפים
קורסים עודפים הם קורסים שנלמדו מעבר למכסת הנקודות לתואר, ולא ייכללו בממוצע לתואר
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"זיש לצרף אישור יועץ

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
ידוע לי כי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לי אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/ או לשנות את הממוצע הסופי לתואר ו/או לשנות את אישור הזכאות לתואר או את תעודת התואר.
​​​​