בקשה לאישור חריגה ממכסת נקודות הזכות השנתית
הפקולטה למשפטים
תאריך:
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
מסלול לימודים נוכחי:
שנת לימוד במשפטים:
חוג נוסף אם רלוונטי:
שנת לימודים בחוג הנוסף:

נ"ז בשנים קודמות (במשפטים):נ"ז מתוכנן במשפטים (לשנה הנוכחית):
נ"ז בשנים קודמות (בחוג הנוסף):נ"ז מתוכנן בחוג הנוסף (לשנה הנוכחית):
פרטי החריגה
מספר הקורסשם הקורססוג הקורסהיקף נקודותסמסטריוםשעה
1.
2.
3.
נימוקי הבקשה:

גיליונות ציונים משנות לימודים קודמות בשני החוגים
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
מערכת שעות שנתית מעודכנת (על המערכת להיות קריאה ולכלול את מספרי הקורסים ושמותיהם
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
מסמכים/אישורים נוספים לפי שיקול דעת התלמיד/ה (יש לפרט)

צירוף מסמכים רלוונטיים:
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את הסעיפים הרלוונטיים בתקנון הפקולטה

תקנון הפקולטה למשפטים
בקשות עם פרטים חסרים לא יקבלו מענה. תשובה תשלח לתלמיד לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי.