בקשה למעבר תכנית במסגרת החוג למשפטים
הפקולטה למשפטים
תאריך:
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
שנת לימוד במשפטים:
מסלול לימודים נוכחי:
מסלול לימודים מבוקש:
שם החוג השני החדש אם רלוונטי
אישור הקבלה בחוג השני לעוברים לתכנית משפטים עם חוג נוסף (ללא אישור לא נוכל לאפשר מעבר מתכנית חד חוגי למשפטים עם חוג נוסף): *יש לצרף את המסמך*
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
הסברים נוספים
1.מעבר מתכנית משפטים חד חוגית למשפטים עם חוג נוסף יתאפשר לפי התנאים הבאים:

• ממוצע הקורסים במשפטים הינו 80 ומעלה.

• רישום מחדש לאוניברסיטה ולהתקבל לחוג הנוסף. האישור הסופי רק לאחר אישור קבלה נוכל לשנות את המסלול במשפטים.
2.במעבר מתכנית משפטים עם חוג נוסף למשפטים חד חוגית ניתן להכיר בקורסים שנלמדו בחוג הנוסף לפי התנאים הבאים:

• מינימום 12 ומקסימום 16 נ"ז

• קורסים עם ציונים מספריים

• ללא קורסים בסגנון "מיומנויות קריאה/כתיבה"
הקורסים הנ"ל יהיו מוכרים ע"ח קורסי בחירה במשפטים ואבני הפינה מתחום החוג הננטש. השקלול יעשה במעמד סגירת התואר בלבד
הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים

תקנון הפקולטה למשפטים
תשובה תשלח לתלמיד לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי.