בקשה לאישור קורסים חופפים
הפקולטה למשפטים
תאריך:
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
מסלול לימודים נוכחי:
שנת לימוד במשפטים:
חוג נוסף אם רלוונטי:
שנת לימודים בחוג הנוסף:

נ"ז בשנים קודמות (במשפטים):נ"ז מתוכנן במשפטים (לשנה הנוכחית):
נ"ז בשנים קודמות (בחוג הנוסף):נ"ז מתוכנן בחוג הנוסף (לשנה הנוכחית):
פרטי החפיפה
מספר הקורסשם הקורססוג הקורסהיקף נקודותסמסטריוםשעה
1.


2.


3.


משך החפיפהבסמסטרביוםמשעהעד שעה

סיבת הבקשה:
נימוקי הבקשה:


מסמכים רלוונטיים:
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את הסעיפים הרלוונטיים בתקנון הפקולטה

תקנון הפקולטה למשפטים
בקשות בהן יהיו חסרים פרטים לא יקבלו מענה. תשובה תשלח לתלמיד לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי.