דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW02


בקשה למועד מיוחד
בית הספר לעבודה סוציאלית
בקשות הכוללות נימוקים רפואיים מצריכות אישור רפואי עדכני.
בקשות הכוללות אישור מילואים מצריכות הצגת אישור שמ"פ. (צו מילואים לא נחשב לצורך כך).
על כל קורס יש לצרף את האישורים בקובץ אחד.
התשובה תוחזר אליך לכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה (Mail HUJI) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

טלפון:נייד:
דוא"ל:דוא"ל נוסף:

חוג לימודים:לתואר:

חוג לימודים:לתואר:
בפקולטה:

סיבת הבקשה*:

*סימון אחת מארבעת האפשרויות הראשונות, מחייב צירוף מסמכים רשמיים, אחרת הבקשה לא תוכל להיבדק.

בקשה להבחן בקורס/ים

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
הקורס ניתן במסגרת החוג:
ניגשתי למועד
בתאריך:ציון הבחינה:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
הקורס ניתן במסגרת החוג:
ניגשתי למועד
בתאריך:ציון הבחינה:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
הקורס ניתן במסגרת החוג:
ניגשתי למועד
בתאריך:ציון הבחינה:
___________________________________________________________

נימוקים לבקשה:


לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.