דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

טופס זה מיועד אך ורק לתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית


טופס ערעור על ציון בחינה
בית הספר לעבודה סוציאלית
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:תואר:

טלפון:נייד:
דוא"ל:

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
מספר מחברת:שנת לימודים:סמסטר:
תאריך הבחינה:מועד:ציון הבחינה:

נימוקים להגשת הערעור (פרט/י לאלו שאלות מתייחס הערעור):


להזכירכם! בעקבות הערעור, ציון הבחינה יכול לרדת, להישאר בעינו או לעלות.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.