דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW03

טופס זה מיועד אך ורק לתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית


טופס ערעור על ציון בחינה
בית הספר לעבודה סוציאלית
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:תואר:

טלפון:נייד:
דוא"ל:

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
מספר מחברת:שנת לימודים:סמסטר:
תאריך הבחינה:מועד:ציון הבחינה:

נימוקים להגשת הערעור (פרט/י לאלו שאלות מתייחס הערעור):


להזכירכם! בעקבות הערעור, ציון הבחינה יכול לרדת, להישאר בעינו או לעלות.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.