דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW12

​​​​


בקשה להכרה בקורס/ים אקדמיים קודמים
בית הספר לעבודה סוציאלית
טופס זה מיועד לתלמיד המבקש פטור מקורס/ים על סמך לימודיו הקודמים בתואר מוסמך ומעלה בלבד
תנאים נוספים להכרה:קורסים שנלמדו ב- 6 שנים האחרונות

על הקורסים להיות חופפים ברמת התכנים

לא יוכרו קורסים של לימודי השתלמות או לימודי המשך

חובה לצרף לבקשה גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים, בקובץ אחד לכל קורס.
קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור / זיכוי ללא ציון.
תשובת הוועדה, תשלח אליך לכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה (Mail Huji).

פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

פרטי לימודים אקדמיים קודמים:
חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:שם המוסד האקדמי:
שנה:מסלול:

תכנית הלימודים אליה התקבלתי:
רצ"ב גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים (קובץ אחד לכל קורס בנפרד):

מס' קורס במוסד הקודםשנת הלימודים בה נלמד הקורס במוסד הקודם:שם הקורס במוסד הקודם:נ"ז במוסד הקודם:מס' קורס באונ' העבריתשם קורס באונ' העבריתנ"ז באונ' העברית

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

הצהרה:
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.


___________________________________________________________________

החלטת ועדת ההוראה של בית הספר לעבודה סוציאלית (לשימוש משרדי)

קורס/ים מס'____________________________________________________________

_______________________________________________הוכרו / לא הוכרו כזיכוי / פטור.

תאריך:______________________חתימה:_______________________