דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW12

​​​​


בקשה להכרה בקורס/ים אקדמיים קודמים
בית הספר לעבודה סוציאלית
טופס זה מיועד לתלמיד המבקש פטור מקורס/ים על סמך לימודיו הקודמים בתואר מוסמך ומעלה בלבד
תנאים נוספים להכרה:קורסים שנלמדו ב- 6 שנים האחרונות

על הקורסים להיות חופפים ברמת התכנים

לא יוכרו קורסים של לימודי השתלמות או לימודי המשך

לפי נוהלי האוניברסיטה - האוניברסיטה/ראש תכנית רשאי לפטור תלמיד מקורס בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. על התלמיד יהיה ללמוד קורס/ים חלופי/ים אחר במסגרת התכנית באותו היקף הנ"ז בו ניתן הפטור.

חובה לצרף לבקשה גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים, בקובץ אחד לכל קורס.
קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור / זיכוי ללא ציון.
תשובת הוועדה, תשלח אליך לכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה (Mail Huji).

פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

פרטי לימודים אקדמיים קודמים:
חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:שם המוסד האקדמי:
שנה:מסלול:

תכנית הלימודים אליה התקבלתי:
רצ"ב גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים (קובץ אחד לכל קורס בנפרד):

מס' קורס במוסד הקודםשנת הלימודים בה נלמד הקורס במוסד הקודם:שם הקורס במוסד הקודם:נ"ז במוסד הקודם:מס' קורס באונ' העבריתשם קורס באונ' העבריתנ"ז באונ' העברית

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

הצהרה:
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.


___________________________________________________________________

החלטת ועדת ההוראה של בית הספר לעבודה סוציאלית (לשימוש משרדי)

קורס/ים מס'____________________________________________________________

_______________________________________________הוכרו / לא הוכרו כזיכוי / פטור.

תאריך:______________________חתימה:_______________________