דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW12


בקשה להכרה בקורס/ים
בית הספר לעבודה סוציאלית
חובה לצרף לבקשה גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים, בקובץ אחד לכל קורס.
קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור ללא ציון.
תשובת הוועדה, תשלח אליך לכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה (Mail Huji).

פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

פרטי לימודים
חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:
שנה:מסלול:

רצ"ב גיליון ציונים מאוניברסיטת:

קורס מס'שם הקורס:נ"זמס' קורס באונ' העבריתשם קורס באונ' העבריתנ"ז באונ' העברית

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.


___________________________________________________________________

החלטת ועדת ההוראה של בית הספר לעבודה סוציאלית (לשימוש משרדי)

קורס/ים מס'____________________________________________________________

_______________________________________________הוכרו / לא הוכרו כזיכוי / פטור.

תאריך:______________________חתימה:_______________________