דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

סגירת תואר מוסמך
בית הספר לעבודה סוציאלית
יש למלא טופס זה רק לאחר קבלת הציון האחרון לתואר.
לאחר קליטת הטופס במערכת, המזכירות תשלח למייל האוניברסיטאי של הסטודנט תדפיס קורסים עם שקלול ציונים לצורך אישור.
רק לאחר שהסטודנט ייאשר את השקלול, ניתן יהיה לסגור את התואר ולהנפיק אישור הזכאות.
לאחר הנפקת אישור הזכאות וגיליון הציונים הסופי לא ניתן יהיה לערער עליהם או לשנותם.

שפה:שם פרטי*:שם משפחה*:
עברית:
אנגלית:
ערבית:
מספר זהות:
כתובת:
טלפון:נייד:
דוא"ל:
* השם בעברית ובלועזית יופיע בדיפלומה ובאישורים רשמיים כמצוין כאן. במקרה של שינוי שם, חובה לצרף צילום תעודת זהות מעודכן עם הספח
לא נבחר קובץ

אבקש להוציא לי אישור זכאות לתואר מוסמך (נא לבחור את הפרטים הרלוונטיים):

מגמה:

בהתמחות (אם יש):

במידה וסימנת התמחות יש לפרט 4 קורסי בחירה להתמחות ואת הסמינר/הפרקטיקום (רשימת שיוך קורסים להתמחויות נמצאת באתר ביה"ס)
שימו לב! אם סמינר המחקר/הסמינר העיוני/הפרקטיקום/הפרויקט אינם ברשימת הקורסים להתמחות, נא לציין את נושא העבודה (המתאים להתמחות הרצויה) באחד מקורסים אלו:
1.
2.
3.
4.
סמינר/פרקטיקום/סמינר עיוני/פרויקט:

מסלול:

קורסים עודפים (רק אם ישנם)
אבקש להפוך את הקורסים הבאים, שנלמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשת, לקורסים עודפים, שלא יכללו בממוצע הסופי לתואר מוסמך.
ידוע לי כי קורסים אלו אינם קורסי חובה והסרתם בהתאם להוראת החוג.
מספר קורס:שם הקורס:מספר נ"ז:

הערות


הצהרה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.
ידוע לי כי לאחר סגירת התואר לא ניתן יהיה להשתתף בבחינות נוספות, להשמיט קורסים מרשימת הקורסים למוסמך ולשנות את הממוצע הסופי לתואר.