דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW15


סגירת תואר מוסמך
בית הספר לעבודה סוציאלית
יש למלא טופס זה רק לאחר קבלת הציון האחרון לתואר.
לאחר קליטת הטופס במערכת, המזכירות תשלח למייל האוניברסיטאי של הסטודנט תדפיס קורסים עם שקלול ציונים לצורך אישור.
רק לאחר שהסטודנט ייאשר את השקלול, ניתן יהיה לסגור את התואר ולהנפיק אישור הזכאות.
לאחר הנפקת אישור הזכאות וגיליון הציונים הסופי לא ניתן יהיה לערער עליהם או לשנותם.

שפה:שם פרטי*:שם משפחה*:
עברית:
אנגלית:
ערבית:
מספר זהות:

ישוב / עיר:רחוב:
מס' בית / מס' בניין:כניסה:
מס' דירה:מיקוד:

טלפון:נייד:
דוא"ל:
* שמך המלא בעברית ובלועזית יופיע בדיפלומה ובאישורים רשמיים כפי שהופיע בעת הרשמתך לאוניברסיטה. במקרה של שינוי שם / שם משפחה, חובה לצרף לטופס זה קובץ עם צילום תעודת זהות עדכני עם הספח. אחרת התעודה תונפק לפי הפרטים הקיימים במערכת הרישום האוניברסיטאית.
לא נבחר קובץ

אבקש להוציא לי אישור זכאות לתואר מוסמך (נא לבחור את הפרטים הרלוונטיים):

מגמה:

בהתמחות (אם יש):

במידה וסימנת התמחות יש לפרט 4 קורסי בחירה להתמחות ואת הסמינר/הפרקטיקום (רשימת שיוך קורסים להתמחויות נמצאת באתר ביה"ס):

מספר קורס:שם הקורס:מספר נ"ז:
1.
2.
3.
4.
שימו לב! אם סמינר המחקר/הסמינר העיוני/הפרקטיקום/הפרויקט אינם ברשימת הקורסים להתמחות, נא לציין את נושא העבודה (המתאים להתמחות הרצויה) באחד מקורסים אלו:
סמינר / פרקטיקום / סמינר עיוני / פרויקט:

מסלול:

קורסים עודפים (רק אם ישנם)
אבקש להפוך את הקורסים הבאים, שנלמדו מעבר למכסת הנקודות הנדרשת, לקורסים עודפים, שלא יכללו בממוצע הסופי לתואר מוסמך.
ידוע לי כי קורסים אלו אינם קורסי חובה והסרתם בהתאם להוראת החוג.
מספר קורס:שם הקורס:מספר נ"ז:

הערות


הצהרה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.
ידוע לי כי לאחר סגירת התואר לא ניתן יהיה להשתתף בבחינות נוספות, להשמיט קורסים מרשימת הקורסים למוסמך ולשנות את הממוצע הסופי לתואר.